ตัวอย่างโปรแกรมภาษาซี คำนวณผลรวมของอาร์เรย์ (array) ที่เป็น int

Advertisement

ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เราจะต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนทุกครั้ง โดยในตัวอย่าง คำนวณผลรวมของอาร์เรย์ (array) ที่เป็น int จะประกาศตัวแปรได้ดังนี้

int input[5], sum = 0, i;

ตัวแปร input ใช้เก็บตัวเลข(int)ได้ 5 ตัว
ตัวแปร sum ใช้เก็บผลรวม
ตัวแปร i ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของลูป

ใช้ลูป for เพื่อวนลูปจำนวน 5 รอบ

for(i = 0; i<5; i++)

แสดงข้อความ เพื่อให้กรอกตัวเลข

printf("Input value %d : ", i+1);

รับค่าตัวเลขที่กรอกเข้ามา โดยใช้ scanf (%d เก็บเป็น int) แล้วเก็บไว้ในตัวแปร input ที่ i

Advertisement
scanf("%d", &input[i]); 

นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร input ที่ i มาบวกเพิ่มเข้าไปในตัวแปร sum

sum += input[i];

นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร sum มาแสดงผล

printf("\n\nSum array = %d \n\n", sum);

sum-array-int

โค้ดทั้งหมดในโปรแกรมนี้

/*
 * File:  main.c
 * Author: www.dekdev.com
 *
 * Created on 9 กุมภาพันธ์ 2556, 0:19 น.
 */

#include <stdio.h>

int main() {
  int input[5], sum = 0, i;

  for(i = 0; i<5; i++){
    printf("Input value %d : ", i+1);
    scanf("%d", &input[i]);
    sum += input[i];
  }

  printf("\n\nSum array = %d \n\n", sum);
  return 0;
}
Advertisement

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม หาค่าต่ำสุด และ ค่าสูงสุด โดยใช้ภาษาซี

ตัวอย่างของโค้ดภาษาซี นี้จะเป็นการหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ที่กรอกเข้าไปจำนวน 10 ตัวเลข เมื่อเก็บครบ 10 ตัวเลขแล้ว ก็จะนำตัวเลขทั้งหมด มาทำการจัดเรียงจากค่าน้อยที่สุด ไปหา ค่ามากที่สุด  เมื่อจัดเรียงเสร็จแล้ว เราก็จะสามารถหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดได้
ดังตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้….

 

/*
 * File:  main.c
 * Author: dekdev.com
 *
 * Created on 16 มกราคม 2556, 0:06 น.
 */

#include &lt;stdio.h&gt;
#include &lt;stdlib.h&gt;

int comp(const void *x, const void *y) {
 return (*(int*)x - *(int*)y);
}

int main() {

 int num[10];
 int i;

 for(i=0; i&lt;10; i++){
   printf(&quot;Enter number %d : &quot;,i+1);
   scanf(&quot;%d&quot;, &amp;num[i]);
 }

 qsort(num, 10, sizeof(int), comp);

 printf(&quot;\nMin number is %d \n&quot;, num[0]);
 printf(&quot;\nMax number is %d \n&quot;, num[9]);
 printf(&quot;\n\nPowered by dekdev.com\n&quot;);
 return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index ) ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน

การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index )

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้สูตรในการคำนวณก่อนนะครับ สูตรในการคำนวณดัชนีมวลกาย หรือ body mass index คือ

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก / ส่วนสูง ยกกำลังสอง
น้ำหนัก มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
ส่วนสูง มีหน่วยเป็น เมตร

เมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับ ต่อมาก็จะนำมาเขียนให้เป็นโปรแกรม โดยเราจะต้องประกาศตัวไว้เก็บค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม

	float weight, height, bmi;

ตัวแปร weight ใช้เก็บ น้ำหนัก
ตัวแปร height ใช้เก็บ ส่วนสูง
ตัวแปร bmi ใช้เก็บ ดัชนีมวลกาย (ค่าที่เราต้องการหานั่นแหละครับ)

ผมจะใช้เป็นชนิด float ทั้งหมดนะครับ เผื่อมีการกรอกเป็นทศนิยม

จากนั้นเราก็เขียนให้แสดงข้อความ เพื่อให้กรอก “น้ำหนัก (กิโลกรัม)” แล้วเก็บไว้ในตัวแปร weight

	printf("\nEnter weight (kg): ");
	scanf("%f", &weight);

จากนั้นเราก็เขียนให้แสดงข้อความ เพื่อให้กรอก “ส่วนสูง (เซนติเมตร)” แล้วเก็บไว้ในตัวแปร height

	printf("\nEnter height (cm): ");
	scanf("%f", &height);

จากสูตร ค่าของส่วนสูงจะต้องใช้หน่วยเป็น “เมตร” แต่เรารับเข้ามาเป็น “เซนติเมตร” ดังนั้นเราจะต้องทำให้ ส่วนสูง เป็นเมตร โดย นำมาหารด้วย 100 (1m = 100cm)

	height = height/100;

จากนั้น เราก็มาคำนวณหาค่า ดัชนีมวลกาย ได้ตามสูตรเลยนะครับ แล้วเก็บไว้ในตัวแปร bmi

	bmi = weight/(height*height);

height*height คือ ส่วนสูง ยกกำลังสอง

จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดง

	printf("\nBody Mass Index (BMI) = %.2f \n\n", bmi);

%.2f คือ ทำให้เป็น ทศนิยมสองตำแหน่ง

เพียงเท่านี้เราก็จะได้โปรแกรมคำนวณ ดัชนีมวลกาย แล้วนะครับ และเราสามารถนำค่าที่ได้ไปประยุกต์ เปรียบเทียบกับค่าจริงในตารางมาตรฐานได้
การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index )

โค้ดทั้งหมดในโปรแกรมนี้

#include <stdio.h>

int main()
{
	float weight, height, bmi;
	
	printf("\nEnter weight (kg): ");
	scanf("%f", &weight);

	printf("\nEnter height (cm): ");
	scanf("%f", &height);
	
	height = height/100;
	
	bmi = weight/(height*height);

	printf("\nBody Mass Index (BMI) = %.2f \n\n", bmi);
	return 0;
}

by Webmaster

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ที่เรียกว่า VAT

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ที่ใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่เรียกกันว่า VAT นั่นเอง ในการคำนวณนั้น จะมีสูตรดังนี้

VAT = ราคาสินค้า * ภาษีมูลค่าเพิ่ม / 100

ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาสินค้า + (ราคาสินค้า * ภาษีมูลค่าเพิ่ม / 100)

เมื่อนำมาเขียนจะได้โค้ดดังนี้

/*
 * DekDEV.com
 */

#include <stdio.h>

main()
{
	float price, vat;
	printf("Input price product : ");
	scanf("%f", &price);

	printf("\nInput vat : ");
	scanf("%f", &vat);
	
	printf("\nPrice is %.2f Bath.\n", price);
	printf("\nPrice + vat is %.2f Bath.\n\n", price + (price * vat / 100));

	printf("\n\n---------------------------------\n");
	printf("Powered by dekdev.com\n\n");

	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ในการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั้นจะต้องมีค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณตามสูตร

สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi*r

pi คือค่าพาย ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3.14159265
r คือ รัศมีของวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>
#define pi 3.14159265

main()
{
	float radius;

	printf("Input radius : ");
	scanf("%f", &radius);
	printf("\nCircumference is %0.2f\n\n", 2 * pi * radius);
	printf("Powered by dekdev.com\n\n");
	
	return 0;
}

คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาซี ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>

int main()
{
	int number;
	int i;
	printf("Enter number : ");
	scanf("%d", &number);

	for(i = 1; i<=12;i++){
		printf("%d x %d = %d\n", number, i, number*i);
	}

	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้ switch()

โค้ดโปรแกรมตัดเกรดภาษาซี โดยใช้ switch() ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>

int main()
{
  int score;
  printf("Enter your score : ");
  scanf("%d", &score);

	switch(score/10){
		case 10: ;
		case 9: ;
		case 8: printf("Score = %d , You Grade : A \n", score); break;
		case 7: printf("Score = %d , You Grade : B \n", score); break; 
		case 6: printf("Score = %d , You Grade : C \n", score); break;
		case 5: printf("Score = %d , You Grade : D \n", score); break;
		default : printf("Score = %d , You Grade : F \n", score); break;
	}

	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if – else

ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if - else

สำหรับโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีเขียนนั้น บางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเป็นหยังไง หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ สำหรับบทความนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดที่ใช้ภาษาซีในการพัฒนา โดยใช้เงื่อนไข if-else ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี

/*
 * Code by DekDEV.com
 */

#include <stdio.h>

int main()
{

	float score;
	printf("Enter your score : ");
	scanf("%f", &score);

	if(score < 0 || score > 100){
		printf("Enter score 0 - 100 \n");
	}
	else if(score >= 80){
		printf("Score = %.2f , You Grade : A \n", score);
	}
	else if(score >= 75){
		printf("Score = %.2f , You Grade : B+ \n", score);
	}
	else if(score >= 70){
		printf("Score = %.2f , You Grade : B \n", score);
	}
	else if(score >= 65){
		printf("Score = %.2f , You Grade : C+ \n", score);
	}
	else if(score >= 60){
		printf("Score = %.2f , You Grade : C \n", score);
	}
	else if(score >= 55){
		printf("Score = %.2f , You Grade : D+ \n", score);
	}
	else if(score >= 50){
		printf("Score = %.2f , You Grade : D \n", score);
	}
	else{
		printf("Score = %.2f , You Grade : F \n", score);
	}

	return 0;
}

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างโค้ดตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้เงื่อนไข if - else