ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด แบบ Console Application

Advertisement

ในการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปดนั้นทำได้ง่าย ๆ คือ การแปลงเลขฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 8 ทำได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหารด้วยเลข 8 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์เป็น “0” ในการหารนั้นจะต้องเขียนเศษไว้ทุกครั้ง จากนั้นให้เขียนเศษที่ได้จากการหารโดยเรียงลำดับจากด้านล่างขึ้นด้านบน เมื่อนำมาเขียนเป็นโปรแกรมจะได้ดังนี้

Advertisement
/*
 * DekDEV.com
 */

using System;
using System.Collections;

namespace TenToEight
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("\nEnter Ten-base : ");
      int number = int.Parse( Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("\nEight Base is " + TenToEight(number));
      Console.WriteLine("\n\nPowered by dekdev.com");
      Console.Read();
    }

    static string TenToEight(int n)
    {
      string s = "";
      ArrayList al = new ArrayList();
      int temp, mod;
      do
      {
        temp = n / 8;
        mod = n % 8;
        al.Add(mod);
        n = temp;
      } while (n > 0);

      al.Reverse();
      
      foreach (int a in al)
      {
        s += a.ToString();
      }
      return s;
    }
  }
}

ตัวอย่าง โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด แบบ Console Application

Advertisement

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

ในการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมนั้นจะต้องมีค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณตามสูตร

สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi*r

pi คือค่าพาย ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3.14159265
r คือ รัศมีของวงกลม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>
#define pi 3.14159265

main()
{
	float radius;

	printf("Input radius : ");
	scanf("%f", &radius);
	printf("\nCircumference is %0.2f\n\n", 2 * pi * radius);
	printf("Powered by dekdev.com\n\n");
	
	return 0;
}

คำนวณหาความยาวเส้นรอบวงกลม

โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ แบบ Console Application

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การเขียนแบบ Windows Forms Application , การเขียนโดยใช้ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก C#

/*
 * DekDEV.com
 */
using System;

namespace Bin2Dec
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("\nEnter Binary number : ");
      string bin = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("\nBinary number is " + BinToDec(bin));
      Console.WriteLine("\n\nPowered by dekdev.com");
      Console.Read();
    }

    static double BinToDec(string bin)
    {
      int i = (bin.Length - 1);
      double sum = 0, j = 0;
      while (i >= 0)
      {
        sum += Convert.ToDouble(bin.Substring(i, 1)) * Convert.ToDouble(Math.Pow(2.00, Convert.ToDouble(j)));
        j++;
        i--;
      }
      return sum;
    }
  }
}

วิธีแก้ SQL Server 2008 Error Saving changes is not permitted

Saving changes is not permitted. The changes that you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.

User canceled out of save dialog
(MS visual database tools)

วิธีแก้ไข

Tools -> Options..

Designers -> Prevent saving changes that require table re-creation

เอาเครื่องหมายถูก หน้า Prevent saving changes that require table re-creation ออก จากนั้นกดปุ่ม OK

เพียงเท่านี้ Error ก็จะไม่มากวนใจคุณอีก…

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาจาวา

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษา java

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..

/*
 * Code by DekDEV.com
 */

import java.util.Scanner;

public class Multiplication {

	public static void main(String[] args) {

		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Enter number : ");
		int number = sc.nextInt();
		
		for (int i = 1; i <= 12; i++) {
			System.out.println(number + " x " + i + " = " + number * i);
		}
	}
}

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษา java

โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง แบบ Console Application

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application

/*
 * DekDEV.com
 */
using System;

namespace Dec2Bin
{
  class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("\nEnter Decimal number : ");
      int dec = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("\nBinary number is " + Dec2Bin(dec));
      Console.WriteLine("\n\nPowered by dekdev.com");
      Console.Read();
    }

    static string Dec2Bin(int value)
    {
      int remain = value;
      string val = "";
      while (remain > 0){
        if (remain >= 2)
        {
          val = (remain % 2) + val;
        }
        else
        {
          val = remain + val;
        }
        remain = remain / 2;
      }

      return val;
    }    
  }
}

โค้ดโปรแกรมภาษา C# แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

ประวัติความเป็นมาของภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษาซีชาร์ปคืออะไร ?

ภาษา c#

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

มาตรฐานของภาษา C#

ไมโครซอฟท์ส่งมาตรฐานภาษาซีชาร์ปให้กับ ECMA และได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน ECMA ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 ในชื่อว่า ECMA-334 C# Language Specification ใน ค.ศ. 2003 ภาษาซีชาร์ปได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน ISO (ISO/IEC 23270).

ภาษา c#
ภาษา c#

มาตราฐาน ISO/IEC 23270:2003 ระบุรูปแบบ และกำหนดการแปล (ตีความ) โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีชาร์ป. โดยตัวมาตรฐานได้ระบุ:

 • รูปแบบการนำเสนอ (the representation of C# programs)
 • ไวยากรณ์ (the syntax and constraints of the C# language)
 • กฎการตีความสำหรับแปลโปรแกรมภาษาซีชาร์ป (the semantic rules for interpreting C# programs)
 • ข้อห้าม และข้อจำกัด ของเครื่องมือที่สร้างตามข้อกำหนดของซีชาร์ป (the restrictions and limits imposed by a conforming implementation of C#)

ISO/IEC 23270:2003 ไม่ได้ระบุ:

 • กลไกในการแปลงโปรแกรมภาษาซีชาร์ป เพื่อใช้ในระบบประมวลผลข้อมูล (the mechanism by which C# programs are transformed for use by a data-processing system)
 • กลไกในการเรียกให้โปรแกรมภาษาซีชาร์ปทำงาน เพื่อใช้ในระบบประมวลผลข้อมูล (the mechanism by which C# applications are invoked for use by a data-processing system)
 • กลไกในการแปลงข้อมูลเข้า เพื่อใช้กับโปรแกรมภาษาซีชาร์ป (the mechanism by which input data are transformed for use by a C# application)
 • กลไกในการแปลงข้อมูลออก หลังจากถูกประมวลผลโดยโปรแกรมภาษาซีชาร์ป (the mechanism by which output data are transformed after being produced by a C# application)
 • the size or complexity of a program and its data that will exceed the capacity of any specific data-processing system or the capacity of a particular processor;
 • all minimal requirements of a data-processing system that is capable of supporting a conforming implementation.

นอกจากนี้ตัวมาตรฐานไม่ได้กล่าวถึงโครงสร้างข้อมูล และตัวไลบรารีกลางของ .NET Framework ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปเลย

โค้ดโปรแกรมภาษา C# คำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม แบบ Console Application

คำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษา C# เขียนในรูปแบบของ Console Application

/*
 * DekDEV.com
 */
using System;
using System.Linq;

namespace ConvertAMM
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(&quot;\nInput data set =&gt; 1,2,3,4,5,6,...&quot;);
      Console.WriteLine();
      Console.Write(&quot;Enter your data set : &quot;);
     
      string[] strDataArray = Console.ReadLine().Split(new string[] { &quot;,&quot; }, 
                   StringSplitOptions.None);
      double[] Data = new double[strDataArray.Length];
      
      for (int i = 0; i &lt; strDataArray.Length; i++)
      {
        if (strDataArray[i] == &quot;&quot;) continue;
        Data[i] = double.Parse(strDataArray[i]);
      }

      Array.Sort(Data);

      double Average = Data.Sum()/Data.Length;
      double Median = Data[Data.Length/2];
      double Mode = Data.GroupBy(n =&gt; n).OrderByDescending(g =&gt; g.Count())
             .Select(g =&gt; g.Key).FirstOrDefault();
      
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(&quot;Average is : &quot; + Average);
      Console.WriteLine(&quot;Median is : &quot; + Median);
      Console.WriteLine(&quot;Mode is : &quot; + Mode);

      Console.WriteLine(&quot;\n\nPowered by dekdev.com&quot;);
      Console.Read();
 
    }
  }
}

คำนวณ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ ฐานนิยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมคำนวณสูตรคูณ ที่ใช้ภาษาซี ในการพัฒนา ดังโค้ดด้านล่าง..

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>

int main()
{
	int number;
	int i;
	printf("Enter number : ");
	scanf("%d", &number);

	for(i = 1; i<=12;i++){
		printf("%d x %d = %d\n", number, i, number*i);
	}

	return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสูตรคูณ ภาษาซี

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมตัดเกรด ที่ใช้ภาษาซีในการเขียน โดยใช้ switch()

โค้ดโปรแกรมตัดเกรดภาษาซี โดยใช้ switch() ในตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้

/*
 * Code by DekDEV.com
 */
#include <stdio.h>

int main()
{
  int score;
  printf("Enter your score : ");
  scanf("%d", &score);

	switch(score/10){
		case 10: ;
		case 9: ;
		case 8: printf("Score = %d , You Grade : A \n", score); break;
		case 7: printf("Score = %d , You Grade : B \n", score); break; 
		case 6: printf("Score = %d , You Grade : C \n", score); break;
		case 5: printf("Score = %d , You Grade : D \n", score); break;
		default : printf("Score = %d , You Grade : F \n", score); break;
	}

	return 0;
}