Advertisement
ASCII

ASCII

ตัวเลข 0–31 ในตาราง ASCII ถูกกำหนดให้เป็นอักขระควบคุม ซึ่งใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น 12 หมายถึงการเลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่ คำสั่งนี้จะบอกให้เครื่องพิมพ์ข้ามไปยังต้นหน้าถัดไป

อักขระควบคุม ASCII ที่พิมพ์ไม่ได้

ฐานสิบ อักขระ ฐานสิบ อักขระ
0 Null 16 อักขระควบคุมการส่งข้อมูลเพิ่มเติม (data link escape)
1 เริ่มหัวเรื่อง 17 ควบคุมอุปกรณ์ 1
2 เริ่มต้นข้อความ 18 ควบคุมอุปกรณ์ 2
3 สิ้นสุดข้อความ 19 ควบคุมอุปกรณ์ 3
4 สิ้นสุดการส่ง 20 ควบคุมอุปกรณ์ 4
5 สอบถาม 21 ไม่ยอมรับ
6 ตอบรับ 22 อักขระควบคุมการส่งข้อมูลแบบพร้อมกัน (synchronous idle)
7 สัญญาณเสียง 23 สิ้นสุดการบล็อกการส่ง
8 เอาอักขระหน้าเคอร์เซอร์ออก 24 ยกเลิก
9 เลื่อนไปยังแท็บหยุดในแนวนอน 25 สิ้นสุดสื่อ
10 เลื่อนกระดาษทีละบรรทัด/ขึ้นบรรทัดใหม่ 26 แทนที่
11 เลื่อนไปยังแท็บหยุดในแนวตั้ง 27 อักขระควบคุมเพิ่มเติม (escape)
12 เลื่อนกระดาษทีละหน้า/ขึ้นหน้าใหม่ 28 ตัวคั่นแฟ้ม
13 ไปต้นบรรทัดใหม่ 29 ตัวคั่นกลุ่ม
14 สลับไปเป็นชุดอักขระอื่น 30 ตัวคั่นระเบียน
15 คืนค่าชุดอักขระเริ่มต้น 31 ตัวคั่นหน่วย
Advertisement