Advertisement

ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

Advertisement

 

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer  Language)  หมายถึง   ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์  โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง  (Program)      ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้น  ในปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมมีมากมายหลายภาษา  ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน  และภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น  2  ระดับ คือ

1. ภาษาระดับต่ำ (Low – Level  Language)

2. ภาษาระดับสูง (High – Level  Language)

โดยภาษาระดับต่ำแบ่งออกเป็น  ภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสเซมบลี

Advertisement