Advertisement

ข้อดี ของภาษาเครื่อง

1.  เมื่อคำสั่งเข้าสู่เครื่องจะสามารถทำงานได้ทันที
2.  สามารถสร้างคำสั่งใหม่ ๆ ได้ โดยที่ภาษาอื่นทำไม่ได้
3.  ต้องการหน่วยความจำเพียงเล็กน้อย

Advertisement

 

ข้อเสียของภาษาเครื่อง

1.  ต้องเขียนโปรแกรมคำสั่งยาวทำให้ผิดพลาดได้ง่าย
2.  ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้ระบบการทำงานของเครื่องเป็นอย่างดีจึงสามารถ เขียนโปรแกรมได้ และถ้าเครื่องที่มีฮาร์ดแวร์ต่างกัน จะใช้โปรแกรมร่วมกัน ไม่ได้

Advertisement