Advertisement

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Problem Analysis and Requirement)
2. การเขียนลำดับการทำงาน (Program Flowcharting)
3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming)
4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Testing and Editing Program)
5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation)
6. การบำรุงรักษาโปรแกรม (Maintenance)

Advertisement