Advertisement

คำสั่ง if

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็น จริง ก็จะทำภายในคำสั่ง if ถ้าหากเงื่อนไขเป็น เท็จ ก็จะออกจากคำสั่ง if ทันที

การทำงานของคำสั่ง if

รูปแบบการใช้งานของคำสั่ง if


if(เงื่อนไข)
{
	คำสั่งต่าง ๆ 
}

การใช้คำสั่ง if ในภาษา C

ตัวอย่าง : เป็นการตรวจสอบว่าค่า input เข้าไปมีค่ามากกว่า 50 หรือไม่ ถ้ามากกว่าจะให้แสดงคำว่า “You Passed

Advertisement
#include<stdio.h>

int main(){
	
	int input;
	printf("Input value : ");
	scanf("%d", &input);
	
	if(input>50)
	{
		printf("You Passed\n"); 
	}

	return 0;
}

การใช้คำสั่ง if ในภาษา PHP

ตัวอย่าง : เป็นการตรวจสอบว่าค่า ตัวแปร input มีค่าเท่ากับ “dekdev” หรือไม่ ถ้าใช่ ให้แสดงว่า “Yes, I’m Dekdev.com

<?php
	$input = "dekdev";
	
	if($input == "dekdev")
	{
		echo "Yes, I'm Dekdev.com";
	}
?>

Advertisement