Advertisement

ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม (Problem Solving) มีทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ

Advertisement

1. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ (Syntax error)

  • เกิดเนื่องจากเขียนคำสั่งของภาษาไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์
  • ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะหยุดการทำงาน
  • พบได้ในช่วงแปลโปรแกรม (Compile Time)

2. ข้อผิดพลาดเมื่อมีการทำงาน (Runtime error)

  • เกิดจากวิธีการเขียนโปรแกรม เช่น การหารด้วยศูนย์ ชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง
  • พบได้ในช่วงการปฎิบัติงานโปรแกรม (Execution Time)
  • ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะหยุดการปฏิบัติการ

3. ข้อผิดพลาดทางตรรกะ (Logical error)

  • เกิดเนื่องจากผู้เขียนเขียนผิดขั้นตอน ผู้เขียนตีความหมายของปัญหาผิด
  • ข้อผิดพลาดนี้โปรแกรมจะไม่หยุดการทำงาน แต่จะให้ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ดังนั้น จึงต้องมีการทดสอบการทำงานของโปรแกรม ว่าถูกต้อง เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ การสร้างข้อมูลทดสอบ (Test data) เป็นการจำลองข้อมูลขึ้นมาให้คล้ายข้อมูลจริง มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกแง่ทุกมุม การเลือก test data ต้องคลอบคลุมทุกกรณีที่ข้อมูลมีความเป็นไปได้

Advertisement