Advertisement

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้สูตรในการคำนวณก่อนนะครับ สูตรในการคำนวณดัชนีมวลกาย หรือ body mass index คือ

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก / ส่วนสูง ยกกำลังสอง
น้ำหนัก มีหน่วยเป็น กิโลกรัม
ส่วนสูง มีหน่วยเป็น เมตร

เมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับ ต่อมาก็จะนำมาเขียนให้เป็นโปรแกรม โดยเราจะต้องประกาศตัวไว้เก็บค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรม

	float weight, height, bmi;

ตัวแปร weight ใช้เก็บ น้ำหนัก
ตัวแปร height ใช้เก็บ ส่วนสูง
ตัวแปร bmi ใช้เก็บ ดัชนีมวลกาย (ค่าที่เราต้องการหานั่นแหละครับ)

ผมจะใช้เป็นชนิด float ทั้งหมดนะครับ เผื่อมีการกรอกเป็นทศนิยม

จากนั้นเราก็เขียนให้แสดงข้อความ เพื่อให้กรอก “น้ำหนัก (กิโลกรัม)” แล้วเก็บไว้ในตัวแปร weight

	printf("\nEnter weight (kg): ");
	scanf("%f", &weight);

จากนั้นเราก็เขียนให้แสดงข้อความ เพื่อให้กรอก “ส่วนสูง (เซนติเมตร)” แล้วเก็บไว้ในตัวแปร height

Advertisement
	printf("\nEnter height (cm): ");
	scanf("%f", &height);

จากสูตร ค่าของส่วนสูงจะต้องใช้หน่วยเป็น “เมตร” แต่เรารับเข้ามาเป็น “เซนติเมตร” ดังนั้นเราจะต้องทำให้ ส่วนสูง เป็นเมตร โดย นำมาหารด้วย 100 (1m = 100cm)

	height = height/100;

จากนั้น เราก็มาคำนวณหาค่า ดัชนีมวลกาย ได้ตามสูตรเลยนะครับ แล้วเก็บไว้ในตัวแปร bmi

	bmi = weight/(height*height);

height*height คือ ส่วนสูง ยกกำลังสอง

จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดง

	printf("\nBody Mass Index (BMI) = %.2f \n\n", bmi);

%.2f คือ ทำให้เป็น ทศนิยมสองตำแหน่ง

เพียงเท่านี้เราก็จะได้โปรแกรมคำนวณ ดัชนีมวลกาย แล้วนะครับ และเราสามารถนำค่าที่ได้ไปประยุกต์ เปรียบเทียบกับค่าจริงในตารางมาตรฐานได้
การคำนวณดัชนีมวลกาย (body mass index )

โค้ดทั้งหมดในโปรแกรมนี้

#include <stdio.h>

int main()
{
	float weight, height, bmi;
	
	printf("\nEnter weight (kg): ");
	scanf("%f", &weight);

	printf("\nEnter height (cm): ");
	scanf("%f", &height);
	
	height = height/100;
	
	bmi = weight/(height*height);

	printf("\nBody Mass Index (BMI) = %.2f \n\n", bmi);
	return 0;
}

by Webmaster

Advertisement