Advertisement

หน่วยวัดความจุข้อมูล ของระบบคอมพิวเตอร์ เรียงจากหน่วยที่เล็กที่สุด ไปหา หน่วยที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่ง บิต (Bit) Binary Digit เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์   และ Coperbyte เป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุด  บางคนอาจจะสงสัยว่า เมกะไบต์ กิกะไบต์ เทราไบต์  แล้วอะไรต่อไป หรือ หน่วยวัดความจุข้อมูลที่ใหญ่กว่าเทราไบต์  คืออะไร  เราก็มีคำตอบให้ดังข้อมูลข้างล่างนี้….

Bit = 1 Binary Digit

Byte = 8 Bit

Kilobyte = 1024 Byte

Megabyte = 1024 Kilobyte

Gigabyte = 1024 Megabyte

Terabyte = 1024 Gigabyte

Petabyte = 1024 Terabyte

Exabyte = 1024 Petabyte

Advertisement
Zettabyte = 1024 Exabyte

Yottabyte = 1024 Zettabyte

Brontobyte = 1024 Yottabyte

Geopbyte = 1024 Brontobyte

Saganbyte = 1024 Geopbyte

Pijabyte = 1024 Saganbyte

Alphabyte = 1024 Pijabyte

Kryatbyte = 1024 Alphabyte

Amosbyte = 1024 Kryatbyte

Pectrolbyte = 1024 Amosbyte

Bolgerbyte = 1024 Pectrolbyte

Sambobyte = 1024 Bolgerbyte

Quesabyte = 1024 Sambobyte

Kinsabyte = 1024 Quesabyte

Rutherbyte = 1024 Kinsabyte

Dubnibyte = 1024 Rutherbyte

Seaborgbyte = 1024 Dubnibyte

Bohrbyte = 1024 Seaborgbyte

Hassiubyte = 1024 Bohrbyte

Meitnerbyte = 1024 Hassiubyte

Darmstadbyte = 1024 Meitnerbyte

Roentbyte = 1024 Darmstadbyte

Coperbyte = 1024 Roentbyte

Advertisement