Advertisement

รูปแบบคำสั่ง sql ในการสร้างฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วย คำพิเศษของ SQL คือ “CREATE DATABASE” และ “ชื่อฐานข้อมูล” ที่เราต้องการสร้าง

ตัวอย่าง ผมจะสร้างฐานข้อมูลชื่อ “dekdev_db” เมื่อเรานำมาพิมพ์เป็นคำสั่ง sql จะได้ดังนี้

CREATE DATABASE dekdev_db;

Advertisement

(;) คือ ผมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้จบคำสั่ง ถึงจะสามารถทำการ Query ได้
* คำพิเศษของ SQL ควรจะเป็นตัวใหญ่ เพื่อให้เราสามารถอ่านคำสั่งได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Advertisement