Advertisement

ตัวเลข 32–126 ถูกกำหนดให้ใช้แทนอักขระที่คุณจะพบบนแป้นพิมพ์ และจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณดูหรือสั่งพิมพ์เอกสาร ตัวเลข 127 ใช้แทนคำสั่ง DELETE

ตารางอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้

ฐานสิบ อักขระ ฐานสิบ อักขระ
32 ช่องว่าง 80 P
33 ! 81 Q
34 82 R
35 # 83 S
36 $ 84 T
37 % 85 U
38 & 86 V
39 87 w
40 ( 88 X
41 ) 89 Y
42 * 90 Z
43 + 91 [
44 , 92 \
45 93 ]
46 . 94 ^
47 / 95 _
48 0 96 `
49 1 97 a
50 2 98 b
51 3 99 c
52 4 100 d
53 5 101 e
54 6 102 f
55 7 103 g
56 8 104 h
57 9 105 i
58 : 106 j
59 ; 107 k
60 < 108 l
61 = 109 m
62 > 110 n
63 ? 111 o
64 @ 112 p
65 A 113 q
66 B 114 r
67 C 115 s
68 D 116 t
69 E 117 u
70 F 118 v
71 G 119 w
72 H 120 x
73 I 121 y
74 J 122 z
75 K 123 {
76 L 124 |
77 M 125 }
78 N 126 ~
79 ? 127 DEL
Advertisement